Consiliul local Merei - Hotarari 2010

 

Arhiva:

AN CURENT

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 
2010 Hotararea nr. 1
privind aderarea localităţii Sărata-Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău la Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România, în vederea dezvoltării şi promovării turismului local
  Hotararea nr. 2
privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia Lipia II, pe toată durata existenţei acesteia, a
unui teren în suprafaţă de 6.000 mp din domeniul privat al comunei, în vederea extinderii
cimitirului uman din localitatea Lipia, comuna Merei, judeţul Buzău
  Hotararea nr. 3
privind trecerea unor imobile situate în intravilanul satului Izvoru Dulce, zona "fostului sector
zootehnic", în domeniul privat al comunei Merei
  Hotararea nr. 4
privind încetarea contractului de concesiune nr. 6342/30.08.2006 încheiat între Primăria comunei
Merei şi Delsan Prod S.R.L. Buzău
  Hotararea nr. 5
privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului de închiriere pentru suprafaţa de 163 mp teren
intravilan, situat în localitatea Sărata-Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău, în vederea
construirii unei terase de agremen
t
  Hotararea nr. 6
privind stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea ajutorului de urgenţă şi cu privire la acordarea
de prestaţii excepţionale
  Hotararea nr. 7
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul comunei Merei în relaţiile dintre autorităţile publice locale comunale, dintre acestea şi prefectul judeţului, precum şi dintre autorităţile publice locale comunale şi autorităţile publice judeţene
  Hotararea nr. 8
privind aprobarea listei cu solicitanţii declaraţi eligibili pentru acordarea de subvenţie conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind
sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
  Hotararea nr. 9
privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local, bugetelor extrabugetare, fondurilor speciale
şi fondului de rulment pe anul 2009
  Hotararea nr. 10
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar, extrabugetar, al fondurilor speciale
şi a fondului de rulment pe anul 2009
  Hotararea nr. 11
privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, bugetului activităţilor finanţate integral din
venituri proprii, bugetul fondurilor din afara bugetului local, bugetul fondurilor cu destinaţie
specială şi fila de investiţii
  Hotararea nr. 12
privind însuşirea Programului de achiziţii publice al Consiliului local Merei pentru anul 2010
  Hotararea nr. 13
privind aprobarea categoriilor de servicii, a Notei de fundamentare şi a numărului de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor de şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale
  Hotararea nr. 14
privind modificarea Hotărârii Consiliului local Merei nr. 5/29.01.2010 privind aprobarea caietului de sarcini şi contractului de închiriere pentru suprafaţa de 163 mp teren intravilan, situat în localitatea Sărata-Monteoru, comuna Merei, judeţul Buzău, în vederea construirii unei terase de agrement
  Hotararea nr. 15
privind transmiterea unor terenuri aparţinând domeniului administrativ al comunei Merei în folosinţa
gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea realizării unui număr de 7 case prin
Programul "Renaşterea satului românesc – 10 case pentru specialişti"
  Hotararea nr. 16
privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Merei
  Hotararea nr. 17
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local Merei nr. 12/31.03.2008 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Compania de Apă S.A. Buzău
  Hotararea nr. 18
privind aprobarea închirierii directe către S.C. OMV Petrom S.A. – Grupul de Zăcăminte Torceşti –
Burcioaia – Bărbunceşti a unei suprafeţe de 5.219 mp păşune, situată în Tarlaua nr. 56, Parcela 1291 şi aflată în domeniul privat al comunei Merei, în vederea forării şi echipării sondei 680 Monteoru
  Hotararea nr. 19
privind aprobarea Planului local de acţiune "Romii 2010 – 2012" pentru comunităţile de romi din comuna Merei
  Hotararea nr. 20
privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate al beneficiarilor Dee-Lăscău Iuliu şi Dee-Lăscău Aurelia în vederea realizării unui Plan Urbanistic Zonal în extravilanul localităţii Merei, comuna Merei, judeţul Buzău
  Hotararea nr. 21
privind participarea şi instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole de exploatare –
satele Izvoru-Dulce, Dobrileşti, Nenciuleşti, comuna Merei, judeţul Buzău" şi accesarea fondurilor
aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, măsura 125, submăsura 125 a
"Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii"
  Hotararea nr. 45
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011