Consiliul local Merei - Hotarari

Arhiva:

AN CURENT

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

 

 

2015
 
Hotararea nr. 76
privind aderarea comunei Merei la Asociatia Comunelor din Romania. (click aici)

Hotararea nr. 75
privind aprobarea caietului de sarcini si contractului-cadru de inchiriere a unui spatiu situat in incinta Cladirii administrative din satul Lipia, comuna Merei, aflata in domeniul privat al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii cabinetului medical individual si activatilor conexe acestuia. (click aici)

Hotararea nr. 74
privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei Rogoz Silvia Roxana, consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului local, pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv, 01.01.2016 - 07.10.2017. (click aici)

Hotararea nr. 73
privind aprobarea organigramei si statului de funclii a1e aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, precum si ale serviciilor publice pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 72
privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice pentru ocuparea postului de administrator public la nivelul Comunei Merei. (click aici)

Hotararea nr. 71
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie 2016 - martie 2016. (click aici)

Hotararea nr. 70
privind rectificarea XI a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 69
privind aprobarea infiintarii unui post contractual de asistent medical comunitar in cadrul Compartimentului de Autoritate tutelara si asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)

Hotararea nr. 68
privind inregistrarea Primariei comunei Merei in Sistemul Nalional Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor. (click aici)

Hotararea nr. 67
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, precum si serviciilor publice pentru anul 2O15. (click aici)

Hotararea nr. 66
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016. (click aici)

Hotararea nr. 65
privind rectificarea X a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 64
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate al Proiectului nr. 88/2015 "Reabilitare si extindere scoala corp 5, judetul Buzau, comuna Merei, sat Lipia, nr. cadastral 1331". (click aici)

Hotararea nr. 63
privind rectificarea IX a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 62
privind stabilirea sumei si perioadei de recuperare a creantelor datorate UAT Merei, de catre SC OMV Petrom. (click aici)

Hotararea nr. 61
privind aprobarea caietului de sarcini si contractului-cadru de inchiriere a unor spatii situate in incinta Dispensarului uman din satul Merei, comuna Merei, aflat in domeniul public al comunei Merei, in vederea desfasurarii activitatii cabinetelor medicale si activitatilor conexe acestora. (click aici)

Hotararea nr. 60
privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea valorificarii sau, dupa caz, casarii a unor obiecte de inventar si mijloace fixe , aferente retelei de alimentare cu apa a comunei, aflata in gestiunea Companiei de Apa Buzau. (click aici)

Hotararea nr. 59
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului pentru anul 2016. (click aici)

Hotararea nr. 58
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie-decembrie 2015. (click aici)

Hotararea nr. 57
pentru aprobarea initierii de catre Primarul comunei Merei a demersurilor legale de recuperare a unui prejudiciu constatat prin Decizia Camerei de Conturi Buzau nr.4 4/19.04.2011. (click aici)

Hotararea nr. 56
privind rectificarea VIII a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 55
pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Merei nr.9 din 04.02.2015 privind aprobarea utilizarii in anul 2015 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)

Hotararea nr. 54
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, precum si ale serviciilor publice pentru anul 2015 (click aici)

Hotararea nr. 53
privind atestarea apartanentei la domeniul privat al Comunei Merei, judetul Buzau, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe, aferente retelei de alimentare cu apa a comunei, aflata in gestiunea Companiei de Apa Buzau (click aici)

Hotararea nr. 52
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Merei ca membrii in Consiliul de administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Merei, judeyul Buzau (click aici)

Hotararea nr. 51
pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Merei nr. 9 din 04.02.2015 privind aprobarea utilizarii in anul 2015 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al comunei Merei, cu modificarile si completarile ulterioare.. (click aici)

Hotararea nr. 50
privind rectificarea VII a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 49
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul in suprafata de 1,15ha, situat intravilan si extravilan, Tarlaua nr. 125, Parcela nr. 2986, numar cadastral 20569, Sat Dealul Viei, comuna Merei, Judetul Buzau, al beneficiarei SC MCM PETROL SRL, in vederea realizarii obiectivului de investitii - "Construire Depozit GPL, comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)

Hotararea nr. 48
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Comunei Merei si a Actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, nr. 9208/29/102009, incheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU. (click aici)

Hotararea nr. 47
privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire, in temeiul Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)

Hotararea nr. 46
privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Merei, prin trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Merei a unor imobile. (click aici)

Hotararea nr. 45
privind rectificarea VI a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)

Hotararea nr. 34
privind stabilirea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. (click aici)

Hotararea nr. 10
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)
Hotararea nr. 24
privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2015. (click aici)
Hotararea nr. 16
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei
si ale aparatului permanent al Consiliului local Merei pentru anul 2015. (click aici)