Acasa Contact Petitie
 
Menu
 

Proiect Sipoca 35 

Localizare


Adresa:
Localitatea Merei, nr. 91,
Comuna Merei, judetul Buzau
Cod postal: 127355

Tel: 0238/509.159
Fax: 0238/509.159
Email: office@primariamerei.ro


 
 

  Hotarari ale consiliului

 
Hotarari ale consiliului
Actualizat: 18.08.2020
 
 

- 2020 -


 
Hotararea nr. 65 - privind aprobarea participarii Comunei Merei la Programul "Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in Comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 64 - privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare in vederea elaborarii studiului pentru fezabilitate pentru proiectul "Eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 63 - privind incetarea inainte de termen a contractului de inchiriere nr. 10617/03.10.2018, incheiat cu S.C. PETIMED S.R.L., avand ca obiect inchirierea suprafetei de 38,33 m.p. situat in cladirea fosta Primarie Izvoru Dulce. (click aici)
 
Hotararea nr. 62 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati. (click aici)
 
Hotararea nr. 61 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul II al anului 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 60 - privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." , a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot - "Sala de sport scolara" din satul Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 59 - privind rectificarea IV a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 58 - privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Merei nr. 68/31.10.2017 privind actualizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 57 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie 2020 - septembrie 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 56 - pentru modificarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei in perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2020, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Merei nr. 58/18.06.2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 55 - privind insusirea raportului informarii publicului si aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie "ECHIPARE CU RETELE UTILITATI SI REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LA CRAMA PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE/FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", beneficiar domnul Ionescu Alexandru Virgiliu (click aici)
 
Hotararea nr. 54 - privind modificarea indicatorilor economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire sala multifunctionala la Scoala Gimnaziala Merei" (click aici)
 
Hotararea nr. 53 - privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. (click aici)
 
Hotararea nr. 52 - privind rectificarea III a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 51 - pentru aprobarea modificarii prin act aditional a contractului nr. 9208/29.10.2009. (click aici)
 
Hotararea nr. 50 - pentru aprobarea unor masuri/demersuri cu privire la Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Eco Buzau 2009". (click aici)
 
Hotararea nr. 49 - pentru aprobarea platii cotizatiei pe anul 2020, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni", pentru functionarea aparatului tehnic al asociatiei. (click aici)
 
Hotararea nr. 48 - pentru modificarea Hotararii Consiliului local nr. 14/2020 privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Comunelor din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 47 - privind darea in administrare a corpului de cladire C1 Gradinita Lipia, apartinand domeniului public al Comunei Merei, catre Scoala Gimnaziala Merei, unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica. (click aici)
 
Hotararea nr. 46 - privind imputernicirea domnului Bob Ion Marian, Administratorul public al Comunei Merei, pentru a vota, in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Comerciale "Trans Bus" S.A. Buzau, modificarea actului constitutiv al S.C. Trans Urbi Mixturi S.R.L., societate la care S.C. Trans Bus S.A. este asociata. (click aici)
 
Hotararea nr. 44 - privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului nr. 10542/02.10.2019 incheiat cu OTR GREEN RESOURCE MANAGEMENT S.A. (click aici)
 
Hotararea nr. 43 - privind rectificarea II a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 37 - pentru aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "amenajare teren sport satul Lipia, Comunei Merei, Judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 33 - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 32 - pentru modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului local Merei nr. 34/19.05.2016 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata totala de 114 mp aferent constructiilor domnului Iacob Daniel, situat in localitatea Sarata-Monteoru, comuna Merei, Tarlaua nr. 52, Parcela 1235 si aflat in propietatea privata a comunei Merei prin procedura dreptului de preemptiune. (click aici)
 
Hotararea nr. 31 - pentru modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului local Merei nr. 62/30.09.2013 privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale din comuna Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Merei pentru perioada 2020 - 2021. (click aici)
 
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea planului anual de actiuni privind serviciile sociale administrative si/sau finantate din bugetul local. (click aici)
 
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei disponibile de 335,48 ha pasune si, respectiv, 30 ha arabil care apartin islazului comunal aflat in domeniul privat al Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 27 - privind imputernicirea primarului, secretarului general si referentului de specialitate din cadrul compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului sa emita acordurile/avizele/autorizatiile necesare racordarii/bransarii la retelele tehnico - edilitare executate pe domeniul public/privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 25 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 24 - privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a excedentului din anii precedenti al bugetului propriu al Comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 23 - privind primirea Comunei Tisau si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni" la care comuna Merei este membru asociat. (click aici)
 
Hotararea nr. 22 - privind abrogarea unor pozitii din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 41/2010 privind trecerea unor imobile in domeniul privat al comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 21 - privind infiintarea "SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA" TIP V1 pentru interventia in situatii de urgenta, de la nivelul U.A.T. Comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea platii compensatiei aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni". (click aici)
 
Hotararea nr. 19 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Administratorilor Publici din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 18 - privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia G.A.L. Drumul Vinului. (click aici)
 
Hotararea nr. 17 - privind aprobarea platii cotizatiei pe anul 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008". (click aici)
 
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania , Filiala judetului Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 14 - privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Comunelor din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 13 - privind aprobarea platii contributiei aferente anului 2020, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru . (click aici)
 
Hotararea nr. 12 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru Buzau la care Comuna Merei este membru asociat. (click aici)
 
Hotararea nr. 11 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 10 - privind aprobarea organigramei si statutului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 9 - privind aprobarea incheierii contractului de dare in folosinta gratuita a terenului de sport din satul Merei, cu Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balas Soter Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 8 - la proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 10 din 08.01.2020 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2019 cu suma de 784.722,52 lei. (click aici)
 
Hotararea nr. 7 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei nr. 9208/29.10.2009. (click aici)
 
Hotararea nr. 6 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei, Judetul Buzau, pentru anul scolar 2020-2021. (click aici)
 
Hotararea nr. 5 - privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de munca prestate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)
 
Hotararea nr. 4 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 3 - privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 2 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul HALA DE PRODUCTIE amplasat in sat Lipia, comuna Merei, Judetul Buzau, T 182, P 3495, beneficiar SC FRIBU GLASS S.R.L.. (click aici)
 
Hotararea nr. 1 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2020. (click aici)
 

- 2019 -


 
Hotararea nr. 102 - privind aprobarea actului aditional nr. 1/2019 la Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei, nr. 9208/29.10.2009. (click aici)
 
Hotararea nr. 101 - privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului nr. 10542/02.10.2019 incheiat cu OTR GREEN RESOURCE MANAGEMENT S.A.. (click aici)
 
Hotararea nr. 97 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 96 - privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 1396 mp aflat in domeniul privat al Comunei Merei, Tarla 113, parcelele 2736-2738 avand nr. cadastral 25887. (click aici)
 
Hotararea nr. 95 - privind aprobarea tarifelor de calatorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloacele de transport ale Societatii Comerciale Trans Bus S.A. Buzau pe teritoriul Comunei Merei, Sat Ciobanoaia, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 94 - privind rectificarea III a bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Merei pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 93 - pentru modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local Merei nr. 87/31.10.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Merei ca membri in Consiliul de administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 92 - privind aprobare a contractului de finantare din cadrul proiectului: "Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local situate in intravilanul satului Lipia" Cod proiect: 1E-INFRASTRUCTURAXXX. (click aici)
 
Hotararea nr. 91 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 90 - privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, in anul 2020, pentru persoanele fizice din Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 89 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al Comunei Merei, aflate in administrarea Coniliului Local al Comunei Merei, judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea aderarii unor Unitati Administrativ Teritoriale din judetul Buzau la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008", la care Comuna Merei este membru asociat. (click aici)
 
Hotararea nr. 87 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Merei ca membri in Consiliul de administratie si in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 86 - privind abrogarea unor pozitii din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 41/2010 privind trecerea unor imobile in domeniul privat al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 85 - pentru revocarea Hotararii Consiliului loca Merei nr. 78/29.11.2018 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 82 - la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada octombrie 2019 - decembrie 2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 81 - privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020" si mandatarea reprezentantului UAT Merei sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau 2008" aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor (click aici)
 
Hotararea nr. 80 - privind aprobarea valorii investitiilor aferente UAT Merei si a participarii Consiliului Local al UAT Merei la cofinantarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa usata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020 (click aici)
 
Hotararea nr. 79 - privind aprobarea STUDIUL DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Buzau, in perioada 2014-2020" precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (click aici)
 
Hotararea nr. 72 - privind stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali - membrii ai Consiliului local al Comunei Merei, pentru participarea la sedintele Coniliului local Merei ai ale comisiilor de specialitate (click aici)
 
Hotararea nr. 71 - pentru aprobarea Contractului privind finantarea Asociatiei Sportive "FORTIUS - PARTIZANUL MEREI" (click aici)
 
Hotararea nr. 70 - privind abrogarea pozitiei nr. 6 din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 30/2012 privind trecerea unor imobile in domeniul privat al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 69 - privind abrogarea pozitiei nr. 22 din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 41/2010 privind trecerea unor imobile in domeniul privat al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 68 - pentru modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului local nr. 26/27.02.2019 privind aprobarea actualizarii Devizului general in vederea realizarii obiectivului de investitii " Modernizare drumuri comunale DC 47 si DC 226, in Comuna Merei, Judetul Buzau" (click aici)
 
Hotararea nr. 67 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ploesteanu Gheorghe (click aici)
 
Hotararea nr. 66 - privind constatarea incetarii inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Pana Marius Marian (click aici)
 
Hotararea nr. 65 - privind aprobarea contractului de prestari servicii silvice, pentru suprafata de 43 ha teren acoperit cu vegetatie forestiera aflata in afara fondului forestier, din islazul comunal situat in Sarata-Monteoru, punctul Paducel-Drumul Sondei apartinand domeniului privat al Comunei Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 64 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (click aici)
 
Hotararea nr. 63 - privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe propietatea publica a Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, Judetul Buzau, pentru RCS&RDS SA in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora (click aici)
 
Hotararea nr. 62 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizare drumuri comunale si satesti de interes local in intravilanul satului Lipia, Comuna Merei, Judetul Buzau" (click aici)
 
Hotararea nr. 61 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii "Baza sportiva - Tip II - Dealul Viei" (click aici)
 
Hotararea nr. 60 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul II al anului 2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 59 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie 2019 - septembrie 2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 58 - privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta pe perioada 2019-2020 (click aici)
 
Hotararea nr. 57 - privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 56 - privind primirea Comunei Vernesti si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni" la care comuna Merei este membru asociat (click aici)
 
Hotararea nr. 55 - privind desemnarea domnului Chirca Stefan, Primarul Comunei Merei, Judetul Buzau sa reprezinte Consiliul local Merei in fata notarului public, in vederea semnarii actului de dezmembrare a terenului avand categoria curti constructii, aferent scolii primare Dealul Viei, aflat in domeniul public al Comunei Merei, in suprafata masurata de 3119 mp, numar cadastral 25014, situat in satul Dealul Viei, Comuna Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 54 - organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul IA, in cadrul aparatului permanent al Consiliului local Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 53 - privind modificarea art. 128, art. 129 si art. 131 din Anexa la Hotararea Consiliului local Merei nr. 24/12.05.2008 pentru actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 52 - pentru modificarea Hotararii Consilului local Merei, nr. 81/17.11.2018 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, in anul 2019, pentru persoanele fizice din Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Merei, Judetul Buzau (click aici)
 
Hotararea nr. 51 - pentru modificarea pozitiei 24 din Anexa la Hotararea Consiliului Local Merei nr. 41/29.10.2010 privind trecerea unor imobile in domeniul privat al comunei Merei (click aici)
 
Hotararea nr. 50 - privind aprobarea anuntului public pentru sesiunea de selectie a propunerilor de proiecte ale unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania (click aici)
 
Hotararea nr. 49 - privind aprobarea executiei bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Merei la trimestrul I al anului 2019 (click aici)
 
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea participarii Comunei Merei prin Consiliul Local, in calitate de asociat - membru fondator, la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ BUZAU 2020". (click aici)
 
Hotararea nr. 47 - privind stabilirea unor masuri privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala in statiunea Sarata-Monteoru, Comuna Merei, Judetul Buzau, pe perioada sezonului estival. (click aici)
 
Hotararea nr. 46 - privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 45 - privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice al Comunei Merei, pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 44 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei merei pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 42 - privind aprobarea platii contributiei in numerar la constituirea patrimoniului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau-Maracineni", din bugetul local al Comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea platii subventiei aferente traseelor care vor deservi Unitatea Administrativ Teritoriale Comuna Merei de catre S.C. Trans Bus S.A., din bugetul local al Comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea platii cotizatiei destinate realizarii in comuna a investitiei "Statii calatori pe DN 2B", pentru anul fiscal 2019, din bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni". (click aici)
 
Hotararea nr. 39 - privind aprobarea platii cotizatiei destinate functionarii aparatului tehnic al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Buzau - Maracineni", pentru anul fiscal 2019, din bugetul local al Comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea tarifelor de calatorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloacele de transport ale Societatii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzau pe teritoriul Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 30 - privind aprobarea locurilor in care pot fi instalate amenajari provizorii in vederea strangerii semnaturilor de sustinere pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26.05.2019 precum si pentru distribuirea de materiale de propaganda electorala in perioada campaniei electorale, pe domeniul public al Comunei Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 29 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Administratorilor Publici din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 28 - privind aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru Scoli al Romaniei. (click aici)
 
Hotararea nr. 27 - privind aprobarea actualizarii Devizului general in vederea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare si extindere Scoala corp V, Judetul Buzau, comuna Merei, Sat Lipia". (click aici)
 
Hotararea nr. 26 - privind aprobarea actualizarii Devizului general in vederea realizarii obiectivului de investitii " Modernizare drumuri comunale DC 47 si DC 226, in comuna Merei, Judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 25 - cu privire la constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul Comunei Merei, Judetul Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 24 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia G.A.L. Drumul Vinului. (click aici)
 
Hotararea nr. 23 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala judetului Buzau. (click aici)
 
Hotararea nr. 22 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "BUZAU 2008". (click aici)
 
Hotararea nr. 21 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 20 - privind aprobarea platii cotizatiilor aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia Comunelor din Romania. (click aici)
 
Hotararea nr. 19 - privind aprobarea platii contributiei aferente anului 2019, pentru U.A.T. Comuna Merei, din bugetul local al Comunei Merei, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru. (click aici)
 
Hotararea nr. 18 - privind darea in administrarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sarata Monteoru a suprafetei de 209 mp teren, apartinand domeniului public al comunei Merei, pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei. (click aici)
 
Hotararea nr. 17 - privind desemnarea Primarului Comunei Merei ca evaluator al performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Merei, pentru activitatea desfasurata in anul 2018. (click aici)
 
Hotararea nr. 16 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii " Modernizare drum comunal Dc 224 Merei - Valea Putului, comuna Merei, judetul Buzau". (click aici)
 
Hotararea nr. 15 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului de investitii " Construire sala multifunctionala la Scoala Gimnaziala Merei". (click aici)
 
Hotararea nr. 14 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1759/29.02.2016, pentru un spatiu in suprafata de 44,65 mp aflat in incinta Cladirii Administrative din satul Lipia, comuna Merei. (click aici)
 
Hotararea nr. 13 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local Merei nr.7/31.01.2018 privind trecerea din propietatea privata a comunei Merei in propietatea privata a judetului Buzau a suprafetei de 105.236mp, pasune, situata in localitatea Sarata Monteoru, in vederea executarii proiectului "Realizare parc balnear, statiunea Sarata Monteoru, comuna Merei". (click aici)
 
Hotararea nr. 12 - privind insusirea Raportului informarii publicului si aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul de investitie "REALIZARE CONSTRUCTIE USOARA DEMONTABILA, TIP CORT PENTRU EVENIMENTE, SAT LIPIA, TARLAUA 152, PARCELA 3266, COMUNA MEREI, JUDETUL BUZAU". (click aici)
 
Hotararea nr. 11 - privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local Merei nr. 48 din 21.07.2017 si a actului aditional la contractul de inchiriere nr. 8811/10.09.2007, incheiat intre Primaria Comunei Merei si S.C. Sultan Neagu S.N.C. (click aici)
 
Hotararea nr. 10 - privind participarea Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, prin Consiliul Local Merei la capitalul social al S.C. Trans Bus S.A. (click aici)
 
Hotararea nr. 09 - privind validarea Dispozitiei Primarului nr. 3 din 11.01.2019 privind stabilirea rezultatelor executiei bugetului local pe anul 2018 referitoare la reintregirea excedentului anului precedent pentru finantarea Sectiunii de dezvoltare cu suma de 1.540.242,72 lei si utilizarea excedentului rezultat la inchiderea anului 2018 in anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 08 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru activitatile cuprinse in Contractul de Concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Comunei Merei, nr. 9208/29.10.2009. (click aici)
 
Hotararea nr. 07 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Merei, judetul Buzau, pentru anul scolar 2019-2020. (click aici)
 
Hotararea nr. 06 - privind aprobarea Planului de actiuni si a lucrarilor de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare. (click aici)
 
Hotararea nr. 05 - privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice, pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 04 - privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al bugetului local pe anul 2018. (click aici)
 
Hotararea nr. 03 - privind aprobarea bugetului definitiv al bugetului local pe anul 2018. (click aici)
 
Hotararea nr. 02 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Merei, ale aparatului permanent al Consiliului local Merei, pentru anul 2019. (click aici)
 
Hotararea nr. 01 - privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 310/15.01.2014 pentru un spatiu in suprafata de 23 mp aflat in incinta Cladirii Administrative din satul Lipia, comuna Merei (click aici)
   
 

 

Menu
 

 

Program de lucru:

  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Program de audiente:

  • Primar, Chirca Stefan:
  • Luni, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Viceprimar, Lazaroiu Marian:
  • Marti, orele: 9,00 - 11,00
  •  

  • Secretar, Grigoroiu Paula:
  • Joi, orele: 9,00 - 11,00

 


 
 

© Copyright - Primaria comunei Merei Powered by "Trident Service S.R.L."