______________ – secretar UAT

E-mail: secretargeneral@primariamerei.ro

Tel: 0238 559 159

ACTE NORMATIVE: Constituția României, republicată; Legea nr. 71/03.06.2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare; Codul de procedură penală, republicat, cu modificările și completările ulterioare; Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la infoemațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației impotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 21/1991 – legea cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 82/1991, O.D.G. nr. 102/2007 – Legea contabilității, republicată; Legea nr.85/1992 – Legea vânzării locuințelor construite din fondurile statului; Legea nr. 33/1994 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică; Legea nr. 112/1995 privind regimul juridic al unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/ 22.12.2005 privind protecția mediului; Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă; Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificărileși completările ulterioare; Legea nr. 136/2016 privind venitul minim de incluziune; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 246/2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002, privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale; Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice; Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului, precum și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată; Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; Legea nr. 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, actualizată, modificată, și completată; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali; Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 155/2010 – Legea poliției locale; Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă; Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar; H.G. 1128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților; H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor; H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată; H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; H.G. nr.495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie; H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri de alimentație publică a unităților neincluse în structurile de primire turistice; H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinșei nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a poliției locale; H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; H.G. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, a securității și sănătății în muncă; Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Odonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; O.U.G. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulretioare; Ordonanța 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; O.G. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. 8/2004 – privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere; O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; H.G. 64/2011 pentru Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă; Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; Ordinul nr. 447/2007 al Ministerului Economiei și Finanțelor Publice, pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003, republicată; Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin H.G. nr. 168/2007 Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal; Hotărâri ale Consiliului local al comunei Merei și Dispoziții ale Primarului comunei Merei.
LISTA  cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu    • 1.Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei comunei Merei și Consiliului Local Merei; • 2.Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul audienţelor autorităţilor publice; • 3.Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţilor și ale funcţionarilor responsabili cu informaţiile publice; • 4.Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adrese de e-mail și adresa paginii de Internet; • 5.Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil și taxele și impozitele locale; • 6.Programe și strategii proprii; • 7.Lista cuprinzând documentele de interes public; • 8.Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; • 9.Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate; • 10.Declarațiile de avere ale funcționarilor publici din cadrul primăriei și ale aleșilor locali; • 11.Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Merei, componența nominală și apartenența politică și componența comisiilor de specialitate; • 12.Dispozițiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a ședințelor consiliului local; • 13.Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoțite de rapoartele de specialitate și întreaga documentație aferentă; • 14.Hotărârile cu caracter normativ ale consiliului local; • 15.Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarului și consilierilor locali, precum și ale comisiilor de specialitate; • 16. Raportul anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei; • 17.Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului; • 18. Procesele verbale ale ședințelor consiliului local;   LISTA cuprinzând documentele de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu si care se comunică în condiţiile art.7 din Legea 544/2001    • 1.Hotărâri ale Consiliului și procesele verbale ale acestora; • 2.Dispoziţiile emise de Primarul comunei Merei; • 3.Componenţa nominală a Consiliului local , inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului local; • 4.Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali; • 5.Informările întocmite de Primarul comunei Merei privind starea economico-socială a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum si informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local; • 6.Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii, aplica sancţiuni și domeniile de activitate; • 7.Lista proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor; • 8.Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă; • 9.Minutele dezbaterilor publice; • 10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal și construcţii provizorii; • 11.Documentaţiile cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construire/desfiinţare; • 12.Lista certificatelor de urbanism și a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate; • 13.Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea; • 14.Evidenţa dosarelor de asistenţa socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii și îngrijirii sale; • 15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activităţile și locurile în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social; • 16. Lista de achiziţii publice și lucrări; Programul / planul anual al achizițiilor și investițiilor publice; • 17.Dosarul achiziţiilor publice, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri și servicii, exclusiv documentele care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite; • 18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; • 19.Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetăţeni, informaţii care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificată și completată, privind Codul Fiscal; • 20. Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţile publice din ţară și din străinătate; înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale; • 21.Lista asociaţiilor de proprietari/locatari; • 22.Lista atestatelor de producător eliberate; • 23.Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăsurată pe teritoriul comunei; • 24.Relaţii cu O.N.G.-uri, programe si colaborări; • 25.Informaţii despre programele cu finanţare externă; • 26.Registrele agricole; • 27.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate; • 28.Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, de către asistenții personali; • 29.Evidența dosarelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară; • 30.Evidența dosarelor de alocație de susținere și a beneficiarilor de ajutor pentru încalzirea locuinței; • 31.Lista beneficiarilor de prestații sociale.   LISTA cuprinzând documentele emise si/sau gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public    • 1.Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local și dispoziţiile primarului; • 2.Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste situaţii; • 3.Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de nastere, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și alte asemenea, cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei; • 4.Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării acestora; • 5.Dosarele de schimbare de nume pe cale administativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată; • 6.Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate; • 7.Procesele-verbal de constatare și sancţionare a contravenţiilor; • 8.Certificatele de urbanism; • 9.Autorizaţiile de construire; • 10.Cererile, petiţiile precum și reclamaţiile și sesizările adresate Primăriei și Consiliul Local, fără acordul semnatarilor; • 11.Informaţiile cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstarea secretului fiscal; • 12.Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial; • 13.Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum și documentele comitetului local pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare. • 14.Documentele cu caracter militar; • 15.Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri și prestări servicii în interes public; • 16.Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Merei; • 17.Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate; • 18.Rapoartele de audit intern și procesele verbale de control; • 19.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în dosarele care fac obiectul unor dosare soluţionate definitiv si irevocabil; • 20.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie; • 21.Informaţiile cu privire la datele personale ale salariaţiilor din aparatul de specialitate al Primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel; • 22.Dosarele aflate pe rolurile instanțelor de judecată și documentele ce le compun în care primarul, consiliul local sau una din instituțiile subordonate este parte; • 23.Documente conținute în dosarul achiziției publice care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii; • 24. Sesizările și documentele comisiei de disciplină , informațiile privind procedura disciplinară și cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare; • 25.Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau care poate influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești; • 26.Alte documente cu caracter personal sau preluări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Regulamentului nr.679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a datelor, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016. De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.